بنام خداوند هنرآفرین بزرگ پروردگاری که هنرمندانه آفرید و هنرمندانه برآن حکومت کرد.
چهارده ساله بودم و در کلاس دوم دبیرستان مشغول درس خواندن بودم بوی کاغذ را دوست داشتم وبا آبرنگ وقلمو عجین بودم.عشق نقاشی تمام وجودم را پرکرده بود به طوریکه درس را رها کردم ونزد استادی بزرگوار مشغول فراگرفتن هنر نقاشی شدم و شبها مشغول درس خواندن شدم حدود ۵ تا ۶ سال به کار تذهیب، میناکاری ،نقاشی روی چرم ،آبرنگ سازی ،نقاشی روی چینی و نهایتا هنر مینیاتور پرداختم.

روزها گذشت و من عاشقانه همه سختیها را تحمل کردم تا بتوانم روزی به خواسته ها و آرمانهای زندگیم که همانا پیشرفت در هنرنقاشی بود برسم وباید بگویم از استادم نه تنها هنر نقاشی بلکه درس زندگی وبسیاری از هنرهایی که در وجود یک انسان برای زندگی کردن بود را یاد گرفتم و در آخر با ازدواج کردنم داماد استادم شدم و اکنون صاحب یک پسر و دو دختر هستم و باز هم آرزو دارم خیلی بیشتر و بیشتر در کارم پیشرفت کنم چون میدانم هنر پایانی ندارد و برای اینکار بسیار محتاج دعای خیر شما هستم.